afraid

English:   afraid
Cebuano: nahadlok (v);


Example:

English:  I am afraid.
Cebuano: Ako nahadlok.


Tags: ,

Comments closed.